Welkom bij

Wereldwinkel Noordwijkerhout

 

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout

 RSIN

8037.09.419

 Vestigingsadres

 Dorpsstraat 44, 2211 GD  Noordwijkerhout

 Telefoonnummer

 0252-377010

 E-mail adres

 Wereldwinkel.nwh@kpnmail.nl

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Noordwijkerhout is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Noordwijkerhout bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Noordwijkerhout is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met de andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Noordwijkerhout vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter Johan Oostdam, secretaris Mathilde Kors, penningmeester Leo van der Lans, inkoop en PR Annemieke Kors, vrijwilligerscoördinator Elly Kerkvliet en bestuurslid Ria Oostdam.

Beloningsbeleid

De stichting heeft 37 vrijwilligers die tezamen ca. 2.150 uur zorg dragen voor de winkelverkopen. Zes van hen zijn bestuurder en besteden ca. 1.000 uur aan besturen, plannen en begeleiden van de vrijwilligers, inkopen, etaleren en verzorgen/bezorgen van kerstpakketten. De stichting verstrekt geen vergoedingen. De inkoopster ontvangt reiskostenvergoeding.

Verslag over het jaar 2015

Als gevolg van de nieuwe lokatie van de wereldwinkel nam het aantal vrijwilligers met elf personen toe. 2015 startte met een nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en klanten.  Tijdens de vrijwilligersavond in maart werd een workshop bonbons maken georganiseerd. Ook werd in september een gezellige vrijwilligersavond gehouden. Tijdens deze avonden werden de vrijwilligers geïnformeerd over de ontwikkelingen en bedankt voor hun inzet.

In mei was de World Fairtrade Day waarbij door ons een taartproefwedstrijd werd georganiseerd. Deze wedstrijd werd door de familie Smith gewonnen, zij zijn werkzaam in Nepal als ontwikkelingswerkers. Nepal was in april getroffen door een aardbeving. In de zomermaanden bezochten veel vakantiegangers de winkel. De braderie van 25 juli moest helaas door storm -code rood - worden afgelast. Het raadsel "hoeveel ton plastic komt jaarlijks in de oceanen terecht" werd gewonnen door Eline Brouwer. Zij won een dopper. Augustus stond in het teken van de actie "Flower Power" waarbij klanten gratis bloemzaad kregen in een zakje van Afrikaans katoen. Op de kerkenveilingen van de beide R.K. parochies St. Jozef en St. Victor zijn producten van de Wereldwinkel geveild. De Noordwijkerhouter Wouter Koomen kwam met de schaal "Rowl" in het nieuws. De door hem ontworpen schaal werd vervaardigd op de Filipijnen en verkocht in de Wereldwinkels. De laatste week van oktober stond in het teken van Fairtrade. Ontbijtproducten hadden daarbij de aandacht. In september werd de kerstmailing verzonden en november en december stonden in het teken van de kerstpakketten. Een groep vrijwilligers heeft zich bezig gehouden met het inpakken en afleveren van kerstpakketten.

De eigen pagina op Facebook werd wekelijks geactualiseerd en de Website maandelijks. De digitale nieuwsbrief verscheen twaalf keer. In september werden de Vrienden van de Wereldwinkel op de hoogte gebracht van het nieuws van de Wereldwinkel en werd gevraagd om een donatie.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. In januari werd door het bestuur een bezoek gebracht aan Wereldwinkel Katwijk. De voorzitter heeft de regio- en districtvergaderingen bijgewoond. De vrijwilligers werden in de gelegenheid gesteld de introductiecursus "Vrijwilliger in de Wereldwinkel" te volgen.

Verslag over het jaar 2016

2016 werd gestart met een nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en klanten. In het kader van Internationale Vrouwendag verzorgde het plaatselijke koor Ladies Melody een optreden voor de winkel en had de Wereldwinkel een kraam tijdens een manifestatie in de Buurtkerk te Noordwijk. In april werd een vrijwilligersavond in het Victorhuis georganiseerd met Nicolette Menken als spreker over projecten in Guatemala. Ook werden in deze maand twee van onze vrijwilligers onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. In de maanden april en mei liep een leerling van het Teylingen College stage. In de maand mei werden twee acties gehouden van Tony’s Chocolonely en Fairtrade Original. Tijdens de World Fairtrade Day was er een koffie- proeverij in de Wereldwinkel. De maanden augustus en september stonden in het teken van de ingebruikname van het nieuwe kassasysteem ”Wereldkassa“. Na een aantal cursusdagen en interne opleidingen werden alle goederen voorzien van barcode en in het systeem ingevoerd. In de maand oktober werd de najaarsvrijwilligersavond georganiseerd door Novato. Noordwijkerhout Van Toen verzorgde een presentatie over de plaatselijke middenstand uit vroeger tijd. In oktober werd de Fairtrade Week gestart met een aanbieding van wokpakketten uit Thailand. In november bracht zilversmid Danmar uit Nepal een bezoek aan de Wereldwinkel en gaf een demonstratie zilverbewerking. Op de kerkenveilingen van de beide R.K. parochiekernen St. Jozef en St. Victor zijn producten van de Wereldwinkel geveild. In september werd de kerstmailing verzonden en november en december stonden in het teken van de kerstpakketten. Een groep vrijwilligers heeft zich bezig gehouden met het inpakken en afleveren van kerstpakketten. De eigen pagina op Facebook werd wekelijks geactualiseerd en de Website maandelijks. De digitale nieuwsbrief verscheen twaalf keer. In september werden de Vrienden van de Wereldwinkel op de hoogte gebracht van het nieuws van de Wereldwinkel en werd gevraagd om een donatie.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. De voorzitter heeft de regio- en districtvergadering bijgewoond en nam in 2016 deel aan de werkgroep Centrumplan Noordwijkerhout.

Financiën

Balans per 31 december 2015 en 2016

Omschrijving 31 dec. 2016 31 dec. 2015
ACTIVA    
Materiële activa    
Inventaris     6.232      5.213
Financiële activa    
Waarborgsom huur pand Dorpsstraat 44        567         567
Vlottende activa    
Winkelvoorraad     2.000      3.500
Voorraad kadobonnen        475         888
Debiteuren en overige vorderingen     7.628         460
Vooruitbetaalde kosten     1.157      1.179
Liquide middelen   18.292    13.702
Totaal   36.351    25.509
     
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Algemene reserve   21.521   18.869
Voorziening   10.750     4.500
Kortlopende schulden    
Te betalen posten     2.675     1.251
Af te dragen omzetbelasting     1.405        889
Totaal   36.351   25.509


Toelichting op de Balans per 31 december 2016

In 2016 werd een nieuw kassasysteem met scanapparatuur in gebruik genomen. Inventaris wordt in 60 maanden afgeschreven. De winkelvoorraad betreft food en non-food producten uit derde wereldlanden. De inkoopwaarde van de goederen is op  € 2.000,00 gesteld. De debiteuren € 5.056,00 betreffen 4 vorderingen inzake geleverde kerstpakketten. Deze zijn allen inmiddels voldaan. De overige vorderingen ad. € 2.572,00 betreft het tegoed op de Stichting Cadeaubonnen Landelijke Vereniging van Wereldwinkels inzake ingeleverde cadeaubonnen. Het eigen vermogen wordt liquide gehouden en is bestemd om flexibel te kunnen inkopen ten behoeve van het toeristenseizoen, kerstpakketten en decemberverkopen.

Van de voorziening is € 6.450,00 ontstaan door schenkingen bij bedrijfsbeëindiging van de Wereldwinkel Hillegom en Wereldwinkel Noordwijk en bestemd voor de aanschaf van inventaris. Uit deze voorziening zal de jaarlijkse afschrijving in de komende jaren worden gefinancierd. Het resterende bedrag van de voorziening ad. € 4.300,00 is getroffen omdat uitbetaling van ingeleverde cadeaubonnen tot op heden is uitgebleven.

 

EXPLOITATIE 2015 en 2016

BATEN    
Omschrijving     2016 2015
Winkelverkoop   46.695   46.412
Grootverbruikers     1.971     1.641
Kerstpakketten     6.624     5.535
Loterij        669          59
Provisie webshop            0            0
Totale verkopen   55.959   53.647
     
LASTEN    
Inkopen   37.872   35.705
Huisvestingskosten   12.634   12.504
Organisatiekosten Wereldwinkel     1.937     1.920
Verkoopkosten     1.161     1.085
Algemene kosten     1.316     1.215
Totale inkopen en kosten   54.920   52.429
     
Verkoopresultaat    1.039     1.218
     
Overige inkomsten    1.614     1.733
Giften Rabo Clubactie                       336            0
Gift Kerkenveiling St. Victor         500        500
Giften donateurs                        778     1.233
Resultaat boekjaar    2.653     2.951

 

Toelichting op de exploitatie 2016

De totale verkopen zijn in 2016 met 4% gestegen. De verhouding food-non/food bedraagt 38/62 en bedroeg in 2015 37/63. De omzet in de winkel bleef nagenoeg gelijk, terwijl het grootverbruik en de levering van kerstpakketten toenamen. De inkopen ten opzichte van de verkopen bedraagt 67% en bedroeg in 2015 66%. De huisvestingskosten, organisatiekosten Wereldwinkel, verkoopkosten en algemene kosten bleven allen nagenoeg gelijk. Evenals 2015 kon 2016 met een positief verkoopresultaat worden afgesloten. Dit resultaat is te danken aan de inzet van de vrijwilligers. Door de bijdragen van de Vrienden van de Wereldwinkel, Kerkenveiling St. Victor en de Grote Clubactie van de Rabobank kon een bedrag van € 2.653,00 aan de reserve worden toegevoegd!