Welkom bij

Wereldwinkel Noordwijkerhout

 

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout

 RSIN

 8037.09.419

 Vestigingsadres

 Dorpsstraat 44, 2211 GD  Noordwijkerhout

 Telefoonnummer

 0252-377010

 E-mail adres

 Bankrelatie

 Wereldwinkel.nwh@kpnmail.nl

 NL77 RABO 03769 04100

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Noordwijkerhout is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Noordwijkerhout bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Noordwijkerhout is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met de andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Noordwijkerhout vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter Johan Oostdam, secretaris Mathilde Kors, penningmeester Leo van der Lans, inkoop en PR Annemieke Kors.

Beloningsbeleid

De stichting heeft 39 vrijwilligers die tezamen ca. 2.200 uur zorg dragen voor de winkelverkopen. De bestuurders besteden ca. 1.000 uur aan besturen, plannen en begeleiden van de vrijwilligers, inkopen, etaleren en verzorgen/bezorgen van kerstpakketten. De stichting verstrekt geen vergoedingen. De inkoopster ontvangt reiskostenvergoeding.

Verslag over het jaar 2016

2016 werd gestart met een nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en klanten. In het kader van Internationale Vrouwendag verzorgde het plaatselijke koor Ladies Melody een optreden voor de winkel en had de Wereldwinkel een kraam tijdens een manifestatie in de Buurtkerk te Noordwijk. In april werd een vrijwilligersavond in het Victorhuis georganiseerd met Nicolette Menken als spreker over projecten in Guatemala. Ook werden in deze maand twee van onze vrijwilligers onderscheiden met het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. In de maanden april en mei liep een leerling van het Teylingen College stage. In de maand mei werden twee acties gehouden van Tony’s Chocolonely en Fairtrade Original. Tijdens de World Fairtrade Day was er een koffie- proeverij in de Wereldwinkel. De maanden augustus en september stonden in het teken van de ingebruikname van het nieuwe kassasysteem ”Wereldkassa“. Na een aantal cursusdagen en interne opleidingen werden alle goederen voorzien van barcode en in het systeem ingevoerd. In de maand oktober werd de najaarsvrijwilligersavond georganiseerd door Novato. Noordwijkerhout Van Toen verzorgde een presentatie over de plaatselijke middenstand uit vroeger tijd. In oktober werd de Fairtrade Week gestart met een aanbieding van wokpakketten uit Thailand. In november bracht zilversmid Danmar uit Nepal een bezoek aan de Wereldwinkel en gaf een demonstratie zilverbewerking. Op de kerkenveilingen van de beide R.K. parochiekernen St. Jozef en St. Victor zijn producten van de Wereldwinkel geveild. In september werd de kerstmailing verzonden en november en december stonden in het teken van de kerstpakketten. Een groep vrijwilligers heeft zich bezig gehouden met het inpakken en afleveren van kerstpakketten. De eigen pagina op Facebook werd wekelijks geactualiseerd en de Website maandelijks. De digitale nieuwsbrief verscheen twaalf keer. In september werden de Vrienden van de Wereldwinkel op de hoogte gebracht van het nieuws van de Wereldwinkel en werd gevraagd om een donatie.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. De voorzitter heeft de regio- en districtvergadering bijgewoond en nam in 2016 deel aan de werkgroep Centrumplan Noordwijkerhout.

Verslag over het jaar 2017

Evenals 2016 werd 2017 opgestart met een nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en klanten. In de maand mei was de eerste Fairtradeweek van het jaar. Tijdens deze week waren in de Wereldwinkel demonstraties en proeverijen van diverse Fairtrade producten. Eveneens vond in die maand een middagwandeling met de vrijwilligers plaats in het Leeuwenhorstbos, wat werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de Theeschenkerij "Noordwijk Buiten". Tijdens de tweede Fairtradeweek in oktober nam de Wereldwinkel deel aan de Fairtrademarkt in "Hof van Noordwijck" te Noordwijk. Dit als eerste samenwerkingsproject van de Wereldwinkel Noordwijkerhout met de werkgroep Fairtrade gemeente Noordwijk. In de maand december was de zilversmid Dambar uit Nepal weer te gast in de winkel. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is in 2017 door de economische crisis van de voorafgaande jaren in zwaar weer beland. Dit had onder andere gevolgen voor de uitbetaling van de ingeleverde cadeaubonnen, de beëindiging van de webshop en de toezending van de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Op de kerkenveilingen van de beide R.K. parochiekernen St. Jozef en St. Victor zijn producten van de Wereldwinkel geveild. In september werd de kerstmailing verzonden en november en december stonden in het teken van de kerstpakketten. Een groep vrijwilligers heeft zich bezig gehouden met het inpakken en afleveren van kerstpakketten. De eigen pagina op Facebook werd wekelijks geactualiseerd en de Website maandelijks. In september werden de Vrienden van de Wereldwinkel op de hoogte gebracht van het nieuws van de Wereldwinkel en werd gevraagd om een donatie.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. De voorzitter heeft de regio- en districtvergadering bijgewoond en nam in 2017 deel aan de werkgroep Fairtrade gemeente Noordwijk, dit in het kader van de op handen zijnde fusie tussen de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout.

Financiën

Balans per 31 december 2017 en 2016

Omschrijving 31 dec. 2017 31 dec. 2016
ACTIVA    
Materiële activa    
Inventaris      6.448      6.232
Financiële activa    
Waarborgsom huur pand Dorpsstraat 44         567         567
Vlottende activa    
Winkelvoorraad             0      2.000
Voorraad kadobonnen         698         475
Debiteuren en overige vorderingen      6.699      7.628
Vooruitbetaalde kosten         799      1.157
Liquide middelen    19.792    18.292
Totaal    35.003    36.351
     
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Algemene reserve    22.640   21.521
Voorziening    10.750   10.750
Kortlopende schulden    
Te betalen posten         500     2.675
Af te dragen omzetbelasting      1.113     1.405
Totaal    35.003   36.351


Toelichting op de Balans per 31 december 2017

Begin 2017 is het winkelpand voorzien van een zonnescherm. Inventaris wordt in 60 maanden afgeschreven. De winkelvoorraad betreft food en non-food producten uit derde wereldlanden. De inkoopwaarde van de goederen is op € 0,00 gesteld. De debiteuren € 3.707,00 betreffen vorderingen inzake geleverde kerstpakketten. Deze zijn inmiddels voldaan. De overige vorderingen ad. € 2.992,00 betreft het tegoed op de Stichting Cadeaubonnen Landelijke Vereniging van Wereldwinkels inzake ingeleverde cadeaubonnen. De vooruitbetaalde kosten betreffen de huur over de maand januari 2018 en levering water over het eerste kwartaal 2018. Het eigen vermogen wordt liquide gehouden en is bestemd om flexibel te kunnen inkopen ten behoeve van het toeristenseizoen, kerstpakketen en decemberverkopen.

Van de voorziening is € 6.450,00 ontstaan door schenkingen bij bedrijfsbeëindiging van de Wereldwinkel Hillegom en Wereldwinkel Noordwijk en bestemd voor de aanschaf van inventaris. Uit deze voorziening zal de jaarlijkse afschrijving in de komende jaren worden gefinancierd. Het resterende bedrag van de voorziening ad. € 4.300,00 is getroffen omdat uitbetaling van ingeleverde cadeaubonnen tot op heden is uitgebleven.

 

EXPLOITATIE 2017 en 2016 (excl. BTW)

BATEN    
Omschrijving     2017    2016
Winkelverkoop   39.553   46.695
Grootverbruikers     1.965     1.971
Kerstpakketten     6.135     6.624
Loterij        721        669
     
Totale verkopen   48.374   55.959
     
LASTEN    
Inkopen   30.774   37.872
Huisvestingskosten   14.006   12.634
Organisatiekosten Wereldwinkel     1.668     1.937
Verkoopkosten     1.191     1.161
Algemene kosten     1.475     1.316
Totale inkopen en kosten   49.114   54.920
     
Verkoopresultaat     - 740     1.039
     
Overige inkomsten    1.858     1.614
Giften Rabo Clubactie                       311        336
Gift Kerkenveiling St. Victor         500        500
Giften donateurs                     1.047        778
Resultaat boekjaar    1.118     2.653

 

Toelichting op de exploitatie 2017

De totale verkopen zijn in 2017 met 15,3% afgenomen. De verhouding food/non-food bedraagt 39/61 en bedroeg in 2016 38/62. De omzet in de winkel is met 15,25% afgenomen. Zo is ook de omzet kerstpakketten met 9,6% afgenomen. Het omzetverlies kan worden toegeschreven aan het vertrek van grootwinkelbedrijven (Blokker, Zeeman en Action), waardoor de loop naar de winkel wordt ontsierd door leegstaande winkelpanden. De inkopen ten opzichte van de verkopen bedraagt 65% en bedroeg in 2016 67%. Door uitbreiding van de verzekeringen, hogere energiekosten en afschrijvingskosten zijn de huisvestingskosten toegenomen. De afname van de organisatiekosten Wereldwinkel (afdracht aan de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels van 3,5%), vloeit voort uit de afname van de omzet. De verkoopkosten en de algemene kosten bleven nagenoeg gelijk. Helaas moest 2017 met een negatief verkoopresultaat worden afgesloten. Dat het jaarresultaat positief kon worden afgesloten is te danken aan de inzet van de vrijwilligers, de bijdragen van de Vrienden van de Wereldwinkel, Kerkenveiling St. Victor en de Grote Clubactie van de Rabobank. Het positief resultaat is aan de reserve toegevoegd.