Welkom bij

Wereldwinkel Noordwijkerhout

 

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout

 RSIN

 8037.09.419

 Vestigingsadres

 Dorpsstraat 44, 2211 GD  Noordwijkerhout

 Telefoonnummer

 0252-377010

 E-mail adres

 Bankrelatie

 Wereldwinkel.nwh@kpnmail.nl

 NL77 RABO 03769 04100

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Noordwijkerhout is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Noordwijkerhout bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Noordwijkerhout is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met de andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Noordwijkerhout vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter Johan Oostdam, secretaris Mathilde Kors, penningmeester Leo van der Lans, inkoop en PR Annemieke Kors.

Beloningsbeleid

De stichting heeft 39 vrijwilligers die tezamen ca. 2.200 uur zorg dragen voor de winkelverkopen. De bestuurders besteden ca. 1.000 uur aan besturen, plannen en begeleiden van de vrijwilligers, inkopen, etaleren en verzorgen/bezorgen van kerstpakketten. De stichting verstrekt geen vergoedingen. De inkoopster ontvangt reiskostenvergoeding.

Verslag over het jaar 2017

Het jaar 2017 werd opgestart met een nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en klanten. In de maand mei was de eerste Fairtradeweek van het jaar. Tijdens deze week waren in de Wereldwinkel demonstraties en proeverijen van diverse Fairtrade producten. Eveneens vond in die maand een middagwandeling met de vrijwilligers plaats in het Leeuwenhorstbos, wat werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de Theeschenkerij "Noordwijk Buiten". Tijdens de tweede Fairtradeweek in oktober nam de Wereldwinkel deel aan de Fairtrademarkt in "Hof van Noordwijck" te Noordwijk. Dit als eerste samenwerkingsproject van de Wereldwinkel Noordwijkerhout met de werkgroep Fairtrade gemeente Noordwijk. In de maand december was de zilversmid Dambar uit Nepal weer te gast in de winkel. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is in 2017 door de economische crisis van de voorafgaande jaren in zwaar weer beland. Dit had onder andere gevolgen voor de uitbetaling van de ingeleverde cadeaubonnen, de beëindiging van de webshop en de toezending van de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Op de kerkenveilingen van de beide R.K. parochiekernen St. Jozef en St. Victor zijn producten van de Wereldwinkel geveild. In september werd de kerstmailing verzonden en november en december stonden in het teken van de kerstpakketten. Een groep vrijwilligers heeft zich bezig gehouden met het inpakken en afleveren van kerstpakketten. De eigen pagina op Facebook werd wekelijks geactualiseerd en de Website maandelijks. In september werden de Vrienden van de Wereldwinkel op de hoogte gebracht van het nieuws van de Wereldwinkel en werd gevraagd om een donatie.

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. De voorzitter heeft de regio- en districtvergadering bijgewoond en nam in 2017 deel aan de werkgroep Fairtrade gemeente Noordwijk, dit in het kader van de op handen zijnde fusie tussen de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout.

Verslag over het jaar 2018

De Wereldwinkel kan met genoegen terugkijken op het afgelopen jaar. In 2018 was het 25 jaar geleden dat Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout werd opgericht. In het kader van dit jubileumjaar zijn tal van activiteiten georganiseerd. Zo is in mei en juni een tentoonstelling van Fairtrade producten te zien geweest in het gemeentehuis. In mei is een folder over de Wereldwinkel gedrukt en verspreid binnen de gemeente. Tijdens de Fairtrade Week in oktober waren burgemeester en wethouders in de winkel actief als vrijwilligers. Tevens werd er samengewerkt met de Fairtrade Werkgroep Noordwijk door middel van een kraam in ´t Hof van Noortwijck. Op 2 november vond een feestelijk symposium plaats. Tijdens dit symposium kwamen diverse gerenommeerde sprekers aan het woord over de stand van zaken van Fairtrade in Nederland en wereldwijd. Er was aandacht voor de Campagne Fairtrade Gemeenten Nederland, voor de Fairtrade koffie en Fairtrade handnijverheid uit Zimbabwe.

Voor de vrijwilligers werd in 2018 een excursie georganiseerd naar het Fairtrade inkoopcentrum in Culemborg. Ook was er een gezellige avond in de druivenkas van de familie Meskers in De Zilk.

De Wereldwinkel nam deel aan de viering van Internationale Vrouwendag in de Buurtkerk in Noordwijk en was ook present met een kraam op de Boerenmarkt Veldzicht. Er werden weer producten geleverd voor de kerkenveilingen van St. Jozef en St. Victor.

Ook dit jaar was in december zilversmid Dambar uit Nepal te gast in de Wereldwinkel. In deze maand mocht de Wereldwinkel zich verheugen in het klaarmaken en afleveren van vele Fairtrade kerstpakketten.

Financiën

Balans per 31 december 2017 en 2018

Omschrijving 31 dec. 2017 31 dec. 2018
ACTIVA    
Materiële activa    
Inventaris      6.448      4.163
Financiële activa    
Waarborgsom huur pand Dorpsstraat 44         567         567
Vlottende activa    
Winkelvoorraad             0             0
Voorraad kadobonnen         698         475
Debiteuren en overige vorderingen      6.699      6.540
Vooruitbetaalde kosten         799         886
Liquide middelen    19.792    21.762
Totaal    35.003    34.393
     
PASSIVA    
Eigen vermogen    
Algemene reserve    22.640   24.593
Voorziening    10.750     8.160
Kortlopende schulden    
Te betalen posten         500        214
Af te dragen omzetbelasting      1.113     1.426
Totaal    35.003   34.393


Verplichtingen: huur t/m 30 september 2022 € 34.470.

 

Toelichting op de Balans per 31 december 2018

Het inventaris (aanschaf minus afschrijving in 60 maanden) bestaat uit de in 2014 gemaakte kosten voor de inrichting van het winkelpand, de aangeschafte software Wereldkassa en de in 2017 aangeschafte zonwering. De winkelvoorraad betreft food en non/food producten uit derde wereldlanden. De inkoopwaarde van deze goederen is op € 0 gesteld. De debiteuren betreffen vorderingen op geleverde kerstpakketten. Deze zijn inmiddels voldaan. De vooruitbetaalde kosten betreffen de huur over de maand januari 2019 en websitebeheer. Van de liquiditeit staat een groot gedeelte op een bedrijfsspaarrekening. Een hoge liquiditeit is met name gewenst voor het flexibel kunnen inkopen ten behoeve van de verkopen in de maand december en de kerstpakketten.

Van de vordering op de Stichting Cadeaubonnen Landelijke Vereniging van Wereldwinkels voor ingeleverde cadeaubonnen moest 84% worden afgeboekt ten laste van de voorziening. Alle door de Wereldwinkel uitgegeven cadeaubonnen zijn voorzien van haar winkelstempel en zullen ook in de toekomst als wettig betaalmiddel worden aangenomen, De kortlopende schulden betreffen crediteuren en af te dragen omzetbelasting over het vierde kwartaal 2018.

 

EXPLOITATIE 2017 en 2018 (excl. BTW)

BATEN    
Omschrijving     2017    2018
Winkelverkoop   39.553   39.843
Grootverbruikers     1.965     2.076
Kerstpakketten     6.135     9.345
Loterij        721        664
     
Totale verkopen   48.374   51.928
     
LASTEN    
Inkopen   30.774   31.726
Huisvestingskosten   14.006   14.247
Organisatiekosten Wereldwinkel     1.668     1.794
Verkoopkosten     1.191     1.069
Algemene kosten     1.475     3.164
Totale inkopen en kosten   49.114   52.000
     
Verkoopresultaat     - 740       - 72
     
Overige inkomsten    1.858     2.025
Giften Rabo Clubactie                       311        332
Gift Kerkenveiling St. Victor         500        500
Giften donateurs                     1.047     1.193
Resultaat boekjaar    1.118     1.953

 

Toelichting op de exploitatie 2018

De winkelverkopen en de verkopen grootverbruik zijn ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk gebleven. De omzet kerstpakketten is met 52% toegenomen. De totale verkopen zijn daarmede met ruim 7% toegenomen. De verhouding food/non-food bedroeg in 2018 35/65, in 2017 39/61 en in 2016 38/62. De inkopen t.o.v. de verkopen bedroeg in 2018 61%, in 2017 65% en in 2016 67%. De afdracht aan de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (organisatiekosten) bedroeg 3,5% van de omzet.

In de algemene kosten zijn de kosten van het 25 jarig bestaan van de Wereldwinkel, groot € 1.914,16 opgenomen. De overige kosten (huisvesting, verkoop en algemeen) zijn nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.

Dat het jaarresultaat positief kon worden afgesloten is te danken aan de inzet van de vrijwilligers, de bijdragen van de Vrienden van de Wereldwinkel, Kerkenveiling St. Victor en de Grote Clubactie van de Rabobank.

Het positief resultaat is aan de reserve toegevoegd.